Opleidings-instituut  RTNederland

 Algemene voorwaarden   |   Disclaimer


Reincarnatietherapie Regressie Disclaimer Welkom

een nieuwe opleiding op te zetten.  

Deze diende zo gedegen in elkaar te zitten dat de opleiding de toetsing, zoals die geldt voor het postinitieel HBO kan doorstaan.

De opleiding moet dan ook voldoen aan een groot aantal specifieke eisen

van het centrale toetsingsorgaan voor postinitiële HBO-opleidingen:

Het CPION (Centrum Postinitieel Onderwijs Nederland).

Daartoe behoren:


1 Het instellen van een

Adviescommissie:

Deze commissie bestaat uit 4 deskundigen uit het werkveld. Dat wil zeggen dat het gaat om deskundige reïncarnatietherapeuten of

ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de zorg en die affiniteit hebben met het onderwijs.


2 Het instellen van een

Klachtencommissie

   Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk

   jurist en twee andere leden.  

   De procedure is als volgt:


- De klacht wordt schriftelijk ingediend bij

  de voorzitter van de klachtencommissie.

- Klager wordt gevraagd een persoon aan

  te dragen die hem/haar vertegenwoordigt

  tijdens de behandeling van de klacht in de   klachtencommissie.

- Klager ontvangt een factuur voor het

  behandelen van de klacht.

- Klager ontvangt binnen twee weken na

  betaling bericht over de termijn waarop

  de klacht behandeld zal gaan worden.

- De klacht wordt beoordeeld op grond van

  de gestelde eisen m.b.t.:

 Onderwijsorganisatie

 Toetsing- en examen voorwaarden

 Intakeprocedure

 Kwalificaties en competenties student

 Kwalificaties en competenties (gast)     docent

 Kwalificaties en competenties mentoren

    en supervisoren

- Na beoordeling van de klacht volgt een

  hoorzitting met beide partijen, waarna de

  klacht gegrond of ongegrond verklaard zal

  worden.

- Indien gegrond zal er actie ondernomen

  worden m.b.t. de klacht en zal restitutie

  plaats vinden van het door klager

  betaalde bedrag i.c. de factuur.


 3  Het instellen van een:

Kwaliteitszorgsysteem

Dit kwaliteitszorgsysteem is gericht op het proces van persoonsontwikkeling en vorming van de student d.m.v. supervisie, leertherapie en mentorgesprekken gedurende de hele opleiding. De studievoortgang en de ontwikkeling en vorming van de student worden door de student zelf met behulp van een portfolio bijgehouden. Verder wordt hun ontwikkeling nauwlettend gevolgd door de docenten, de supervisoren en de mentoren en worden de studenten besproken aan de hand van de resultaten van de supervisiebijeenkomsten en de verslagen van de leertherapie en studiegroepbijeenkomsten.

Andere acties die RTNederland heeft genomen om de kwaliteit te borgen:

Het opleidingsinstituut heeft een beschrijving gemaakt van de kwalificaties  en de competenties waaraan de (gast)docenten moeten voldoen. Pedagogisch en didactisch vindt een continu proces van begeleiding, evaluatie en eventuele bijsturing plaats.

De Stichting OPV heeft voor haar RTN-opleiding een systeem ontwikkeld van schriftelijke verslaglegging en een studentensurvey, waardoor het mogelijk is dat er snel en adequaat gereageerd kan worden indien zich, ondanks alle inspanningen, toch nog ongewenste ontwikkelingen zouden voordoen.

De registratie bij het CPION vereist bovendien dat de onderwijsorganisatie continu reflecteert op de onderwijsprocessen.

De CRKBO-erkenning, waarover RTNederland ook beschikt, geeft aan dat de opleiding goed georganiseerd is en als volwaardige beroepsopleiding erkend, met als gevolg een BTW-vrijstelling.

Docenten (Mobile) Home page