Opleidings-instituut  RTNederland

 Algemene voorwaarden   |   Disclaimer


Reincarnatietherapie Regressie Disclaimer Welkom Lesrooster


Competenties en afgeleide doelstellingen per module.
Vervolg van pagina 1 module-inhoudModule 14.                     

Jeugdervaringen                                                 

Duur: 4 dagen

Lesrooster (Mobile) Verdiepings-en afstudeerfase (Mobile) Home page

Incidentele en chronische traumatisering in de jeugd kan de natuurlijke ontwikkeling van een kind zodanig verstoren dat meerdere jonge 'ik-toestanden' ontstaan. In het meest extreme geval kan zelfs een vorm van fragmentatie met zeer veel ‘ik- delen’ ontstaan, vaak ‘alters’ genoemd. (D.I.S.)

Voor het werken met trauma’s in de jeugd (= innerlijke kinderen) is een deelpersoonlijkhedenmodel ontwikkeld.

Competentie:

Het integreren van gedissocieerde kindsdelen in de totale persoonlijkheid.

Na het volgen van deze module kan de student:

- Inzicht krijgen in het ontstaan van getraumatiseerde kindsdelen.

- De effecten van een dergelijke traumatisering op het natuurlijke proces van verbinden – ontwikkelen  -  loslaten - herkennen.

- Werken met incidentele en chronische traumatisering in

  de jeugd van het huidige leven.


Module 15.                     

Levenservaringen

Duur: 4 dagen


Ervaringen in de autonome persoonlijke fasen verstoren de balans binnen de twee basispolariteiten: rust - beweging en rationeel denken - magisch ervaren.

Binnen de reïncarnatietherapie wordt hier in toenemende mate aandacht aan besteed.

Competentie:

Het opsporen, analyseren en verwerken van de onbalans die is ontstaan door verstorende elementen binnen de basispolariteiten in het H.L.[huidige leven]

De student is in staat:

- Te werken met bijzondere levenservaringen, die zowel in de jeugd als in de meer volwassen  

fase   traumatisering tot gevolg hebben geleid: Ongelukken, operaties, het verlies van geliefden,   pensionering etc.

- De verbanden met vergelijkbare verstoringen in vorige levens op te sporen.

- Onderscheid te maken tussen bewuste en onbewuste traumatisering.

- Te werken met incidentele en chronische traumatisering in de autonome persoonlijke fase.

- Alternatieve inductiemethoden

te gebruiken.

- Verschillende modellen voor deelpersoonlijkheden te gebruiken, die leiden tot verwerking van de  trauma’s in

het huidige leven en tot integratie van de ervaringen die tot deze trauma’s hebben geleid.                             

Module 16.                     

Incidentele en chronische  

traumatisering als dader

Duur: 6 dagen


De polariteit slachtoffer - dader is een uitingsvorm van een onbalans binnen beide basispolariteiten. Daderschap is verbonden met zelfveroordeling en richt zich meestal op de levensdomeinen waarin het daderschap zich heeft gemanifesteerd.

Binnen de reïncarnatietherapie gaat men ervan uit dat het actualiseren van in de ziel aanwezige desintegratie als gevolg van prepersoonlijk daderschap (V.L.) reeds begint bij de conceptie.

Competentie:

Het ontwikkelen van technieken om dadertraumatiek te analyseren, te verwerken en te integreren in het huidige leven met als gevolg het opheffen van zelfveroordeling.

De student kan:

- De dadertrauma’s toegankelijk maken vanuit actualisering in de persoonlijke fase (H.L.), Pre- autonome fasen of pre-persoonlijke fasen.

- De dadertrauma's classificeren aan de hand van de verbindingen met de levensdomeinen.

- Onderscheid maken tussen incidentele en chronische traumatisering en actieve of

  passieve traumatisering als dader.

- Cliënten bewust maken van projecties die voortkomen uit de aanwezigheid van zelf-veroordelende  postulaten.

- Dadertrauma's doorwerken zodat de ervaringen verwerkt worden en er integratie plaatsvindt.


Module 17.                    

Praktijkvoering                                

Duur: 4 dagen


Voor het opzetten en opstarten van een eigen beroepsgebonden praktijk is het belangrijk te weten waar rekening mee gehouden moet worden om dit te realiseren.


Competentie:

Het opzetten en opstarten van een eigen beroepsgebonden praktijk rekening houdend met zowel fiscale, financiële, organisatorische als relationele aspecten.

De student is in staat:

- Een eenvoudig businessplan op te zetten.

- Financiële bedrijfsvoering uit te voeren.        

- Fiscale verplichtingen na te komen.

- Een praktijkruimte zodanig in te richten dat hij voldoet aan de eisen volgens de richtlijnen van de  beroepsvereniging NVRT.

- Inzicht te hebben in eigen persoonlijke beperkingen m.b.t. het uitoefenen van het vak in de eigen praktijkruimte.

- Een cliëntendossier aan te leggen.

  

Module 18.                     

Entiteiten en andere vormen van

niet-eigen energie

Duur: 4 dagen

          

Geïnternaliseerde energie van mensen en dieren en niet levende materie maakt deel uit van de belevingswereld van een mens in de persoonlijke en pre-persoonlijke fasen. Externe energie kan echter ook van overledenen zijn die het sterven niet begrepen of verwerkt hebben en als het ware doorleven via een ander, nog levend mens. Het is belangrijk geïnternaliseerde externe energie op te sporen omdat de externe energie het therapeutische proces vertraagt en verstoort.  


Competentie:

Het opsporen en externaliseren van geïnternaliseerde externe energie.

De student is na het volgen van deze module in staat:

- Aanwezigheid van niet eigen energie in de vorm van entiteiten of andersoortige aanhechtingen bij   cliënten te herkennen.

- De risicofactoren tot het aantrekken van entiteiten te herkennen.

- Verschillende inductievormen te hanteren.

                - De entiteit bewust te laten

worden dat hij aangehecht is bij een levend mens die daar nadelen van   ondervindt.

- Indien nodig, een herbeleving begeleiden bij een entiteit, zodat de traumatische ervaringen op een dusdanige manier verwerkt worden dat de entiteit zich kan onthechten.

- Samen met de cliënt het moment van aanhechten opsporen en de ervaring op M.E.L.-Niveau doorwerken, afronden en integreren.


Module 19.                     

Van Mens tot Mens:                                            

Intieme Relaties en Seksualiteit

Duur: 6 dagen


Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met de conceptie. Tijdens de conceptie - of bij het niet-succesvol concipiëren - kunnen oude seksuele trauma's worden geactualiseerd. Dit kan leiden tot nieuwe seksuele traumatisering.


Competentie:

Op een zorgvuldige en integere manier kunnen omgaan met  seksuele traumatiek, seksueel misbruik en seksuele afwijkingen of seksueel afwijkend gedrag van de cliënt en instrumenten ontwikkelen om deze traumatiek door te werken en te integreren.

Na het volgen van deze module kan de student:

- Onderscheid maken tussen verschillende vormen van menselijke (intieme) relaties met behulp van de levensdomeinen en algemene ontwikkelingspatronen.

- Inzicht krijgen in de relatie tussen liefde en traumatiek.

- Symptomen herkennen die te maken hebben met seksuele traumatisering.

- Herbeleving van seksuele trauma's integer en zorgvuldig begeleiden.

- Geïnternaliseerde daderenergie externaliseren.

- De cliënt bewust laten worden van de polariteit in zichzelf, die geleid heeft tot de seksuele   traumatiek.

- Afsluitbevelen opsporen en deze - na het zorgvuldig doorwerken van de daaraan verbonden ervaring - ontkrachten.

- Oneigenlijke 'oorzaak - gevolg' overtredingen herkennen en loskoppelen.

  -Herbelevingen die te maken hebben met de seksuele traumatiek afronden en integreren op een zodanige manier dat de cliënt zin en betekenis kan geven aan hetgeen hem/haar is overkomen.


Module 20.                     

Thematische werken

Duur: 4 dagen


Al tijdens de uitgebreide intake wordt de procesbenadering voorbereid, die nodig is om het beste uit het Holografisch Model te halen.

Gedurende het therapeutische proces presenteren trauma's zich vaak in ogenschijnlijk willekeurige volgorde. Binnen het kader van holografische reïncarnatietherapie is het behouden van overzicht belangrijk ten aanzien van het te bereiken doel.


Competentie:

Het verkrijgen en behouden van een overzicht in een complex proces van zich in ogenschijnlijk willekeurige volgorde aandienende trauma's met behulp van z.g. rijgtechnieken.

De student kan na deze module:

- De therapeutische sessies met de cliënt steeds op elkaar betrekken, zodat overzicht blijft bestaan ten aanzien van het te bereiken doel.

- Gebruik maken van verschillende

  'rijgtechnieken'.

- Tijdens het gebruik maken van een rijgtechniek zien of, en zo ja, welk trauma van een thematische ketting, geheel, gedeeltelijk of nog niet is verwerkt door de cliënt.


PROCESDAGEN.

DUUR: 4 DAGEN               


Module:                            

Thematisch werken.


Gedurende deze dagen – vier aaneengesloten dagen – werken studenten in een intensief proces met een externe cliënt onder toezicht van een docent.

Dit, als voorbereiding op het praktijkexamen holografische reïncarnatietherapie. Elke student zal tijdens deze procesdagen drie keer beoordeeld worden.

Aandacht wordt besteed aan:

- De attitude van de therapeut.

- Het hanteren van therapeutische modellen.

- Het begeleiden van traumatische ervaringen.

- Het neutraliseren van levensthema's.

- Het herstellen van verbroken verbindingen met de levensdomeinen.

- Verwerking en integratie.


Module 21.                     

Mens en Natuur

Duur: 4 dagen


Het herstellen van verbroken verbindingen met het levensdomein Mens - Natuur.

Competentie:

Op een zorgvuldige manier kunnen omgaan met traumatisering ontstaan binnen de relatie Mens en Natuur om te komen tot verwerking en integratie.

Na het volgen van deze module kan de student:

- Inzicht krijgen in de relatie

Mens – Natuur, met bijzondere aandacht voor zowel de levensenergie die binnen die relatie kan worden versterkt, als de traumatisering die binnen deze relatie kan ontstaan.

- Traumatische ervaringen binnen de relatie Mens – Natuur doorwerken, zodat de ervaring verwerkt wordt en integratie plaatsvindt.Module 22.                     

Mens en Materie                         

Duur: 4 dagen


Het herstellen van verbroken verbindingen met het levensdomein Mens - Materie.

Competentie:


Inzicht, verwerking en integratie van ervaringen die geleid hebben tot verbroken verbinding met het levensdomein Mens en Materie.

Na het volgen van deze module kan de student:

- Inzicht krijgen in de relatie mens met zijn materiële omgeving, die zowel de levensenergie kan versterken, als tot traumatisering kan leiden.

- Inzicht krijgen in de betekenis van geld en bezit als basis van macht en de rol die deze materiële aspecten spelen binnen de verschillende archetypische basis-polariteiten.

- Doorwerken van traumatische ervaringen die geleid hebben tot een verbroken verbinding Mens en Materie.Module 23.                     

Mens en Maatschappij

Duur: 6 dagen


Binnen de polariteit slachtoffer - dader komt extreem slachtofferschap voor na het onverwerkt sterven ten gevolge van oorlogstraumatiek en andere ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen.

Naast extreem slachtofferschap komen ook cliënten in therapie die verbonden zijn met daderschap in oorlogssituaties.

Oorlogen roepen zeer sterke polaire gevoelens op en zijn een voedingsbron voor de sterkste uitingen van polair, eenzijdig gedrag.


Competentie:

Het aanleren van technieken om oorlogstrauma’s en andere ingrijpende maatschappelijke fenomenen opgedaan in een vorig of in het huidige leven op te sporen, te verwerken en te integreren.

Na het volgen van deze module heeft de student:

- Inzicht in de relatie van de mens met de verschillende maatschappelijke collectieven waar hij deel van uitmaakt.

- Inzicht in de relatie van de mens met de verschillende instituties binnen deze collectieven.

- Inzicht in een aantal maatschappelijke gebeurtenissen en hun effect op mensen: Oorlog en vrede, economische voor- en tegenspoed, politieke veranderingen, criminaliteit etc.

- Inzicht in de symptomen die verbonden zijn met oorlogstrauma's en actualisering daarvan in de persoonlijke fase.

- Instrumenten ontwikkeld om de recursiviteit van sterke afsluitbevelen te herkennen en te ontkrachten.

- Inzicht in identificatie met extreme rollen of posities als: Slachtoffer - dader, toeschouwer - redder.

- Inzicht in sterke internalisatie- en aanhechtingsproblemen en kan deze externaliseren.

- Instrumenten ontwikkeld die hem in staat stellen de gefragmentariseerde zielsenergie, maar ook de somatische fragmentatie te defragmenteren.

- De mogelijkheid om de aandacht van het slachtoffer-schap en/of daderschap te verleggen naar andere thematische ervaringen in de persoonlijke en pre-persoonlijke fasen, zodat de gevolgen van de polarisering duidelijk worden.


Module 24.                     

Werken met kinderen vanaf  geboorte tot volwassenheid

Duur: 6 dagen

                                          

Het op jonge leeftijd verwerken van trauma’s en het herstellen van verbroken verbindingen met levensdomeinen zorgt voor meer keuzemogelijkheden in de rest van het leven.Baby’s, kleuters en kinderen kunnen door middel van speciaal ontworpen technieken weer in contact komen met hun levenskracht, waardoor symptomen en/of afwijkend gedrag gedeeltelijk of geheel verdwijnen.


Competentie:

Het ontwikkelen van technieken om de traumatiek van het jonge kind te analyseren, te laten verwerken, te neutraliseren en het herstellen van verbroken verbindingen met de levensdomeinen.

In deze module leert de student:

- Het onvermogen van het kind te begrijpen.

- Liefhebbende vastberadenheid aan te bieden.

- Een sfeer te creëren waarin het (zelf)vertrouwen van het kind hersteld kan worden.

- Gebruik te maken van een deelpersoonlijkheid als krachtig resource anker.

- Gebruik te maken van verschillende specifieke dissociatie- en associatietechnieken.

- Indien nodig, renovatietechniek toe te passen.

- Het doel en de methodiek van de therapie uit te leggen aan de ouders c.q. verzorgers van het kind.

- De veiligheid van het kind tijdens de therapiesessies te waarborgen.


Module 25.   

Examenvoorbereiding  

Duur: 2 dagen.


Studenten worden in de gelegenheid gesteld om gedurende deze module vragen te stellen over de cases ter voorbereiding van het praktijkexamen.


Klik hier om terug te gaan naar

module 1 t/m 13

   

© 2015 St. OPV