Opleidings-instituut  RTNederland

 Algemene voorwaarden   |   Disclaimer


Reincarnatietherapie Regressie Disclaimer Welkom

Driejarige post-HBO opleiding Traumaverwerking door middel van Reïncarnatietherapie .


Opbouw en structuur:


De opleiding is modulair van opzet. De modules omvatten een aantal

dagen, variërend van vier tot tien lesdagen elk..  Per maand worden twee maal twee lesdagen gepland. De totale opleiding duurt 120 lesdagen.


De opleiding omvat drie fasen, te weten:

1.  Kennismakingsfase; duur: 3 maanden

2.  Specialisatiefase; duur: 25 maanden

3.  Verdiepings- en afstudeerfase;

      duur: 8 maanden


Inhoud en samenhang


Eerste studiejaar


Ad. 1   Kennismakingsfase

Module 1: Inleiding, Polariteit en Bewustzijn.                   Duur: 4 dagen.


Module 2: Attitude van de therapeut op

                  MELS-niveau

                  Duur: 6 dagen.


Module 3: Ethiek en Recht

                  Duur: 4 dagen.


Als afsluiting van de Kennismakingsfase vinden de eerste gesprekken plaats tussen mentor en student. ( duur gesprek: 1 uur )

Elke student krijgt een vaste mentor gedurende de gehele opleiding.


Daarna worden de studiegroepen samengesteld.

Elke studiegroep bestaat uit ten minste drie studenten en ze komen in privé-setting bijeen om de reeds aangeboden stof te oefenen en zich eigen te maken.

Dit gedurende de gehele opleiding.

De duur van de studiegroep bijeenkomsten is minimaal drie uur per keer en de groep dient 25 maal per jaar bij elkaar te komen.


Ad. 2   Specialisatiefase


Na afsluiting van de kennismakingsfase gaat elke student in zgn. leertherapie bij een daartoe door de opleiding goedbevonden reïncarnatietherapeut

( leertherapeut ).

De student dient tenminste vijf sessies te ondergaan per studiejaar en maakt een verslag van elke sessie.

( duur sessie: 2 uur )

De verslagen worden gedateerd, ondertekend door de leertherapeut en tijdens het mentor-gesprek besproken.

Afgeleide leerdoelen van de leertherapie zijn:

    - Het opsporen, verwerken en integreren       van eigen traumatiek.

   - Het ervaren van procestherapie.

  - Het opdoen van ervaring m.b.t.     verslaglegging.

  - Het verwoorden van het     afgelegde therapeutische proces.


Module 4: Communicatieve vaardigheden

                  Duur: 4 dagen.


Module 5: Medische basiskennis (1)                  Duur: 6 dagen.


Hierna vindt de eerste supervisie plaats.

Supervisie vindt plaats in de praktijkruimte van een reïncarnatietherapeut die voldoet aan de door de opleiders gestelde eisen.

De supervisor beoordeelt en bespreekt de afzonderlijke sessies en brengt hierover schriftelijk verslag uit naar de individuele mentor van betreffende student.


Module 6: Intake     Duur: 4 dagen.


Na afsluiting van deze module vinden  mentorgesprekken plaats.


Module 7: Inductie, trance en verankeren.                   Duur: 6 dagen.

Module 8: Incidentele en chronische                   traumatisering als slachtoffer                   Duur: 6 dagen.


Supervisie (2de)


Na de supervisie vinden de overgangs-gesprekken plaats met de mentoren.

Naar tweede studiejaar   

Studiejaar 2


Opleidingen.


Het opleidingsinstituut RTNederland verzorgt twee opleidingen die beiden voldoen aan de Plato-eisen en geregistreerd zijn bij het CPION.

     - De driejarige       postinitiële HBO

Opleiding:

Traumaverwerking

door  middel van

Reïncarnatitherapie.

 

- De tweejarige HO

Opleiding:

Psychosociale

Basiskennis.

Home page Studiejaar 2+3 (Mobile) Welkom (Mobile)