Opleidings-instituut  RTNederland

 Algemene voorwaarden   |   Disclaimer


Reincarnatietherapie Regressie Disclaimer Welkom

De tweejarige HO-opleiding PSBK omvat zes modules, te weten:

 Attitude van de therapeut op MELS-        niveau.

 Ethiek en recht.

 Communicatieve vaardigheden.

 Medische basiskennis.

 Psychopathologie

Ontwikkelingspsychologie.


Module Attitude van de therapeut(e) op M.E.L.S.- niveau  

Duur: 6 dagen.  

                         

Uitgangspunt:

De attitude van een therapeut(e) is essentieel om een professioneel therapeutisch proces met een cliënt aan te gaan.


Competentie en eindtermen:

Het verwerven van een professionele grondhouding d.m.v. training en reflectie, waardoor een cliënt alle voorwaarden aangeboden krijgt om een therapeutisch proces aan te gaan.


Eindtermen gericht op:

- Informatievaardig heden

- Grenzen van vakgebied en eigen deskundigheid

- Therapeutische basisvaardigheden


Module Ethiek en Recht                          

Duur: 4 dagen.


Uitgangspunt:

Het recht is ontleend aan de ethiek.

Ethiek is gebaseerd op gewoonterecht.

Waarden en normen onderkennen vanuit gewoonterecht in samenhang met de handelswijze van de therapeut.


Competentie en eindtermen:

Het ontwikkelen van een verantwoorde beroepshouding gerelateerd aan de beroepscode van de NVRT en volgens de PLATO-richtlijnen.


Eindtermen gericht op:

- Wetgeving en gezondheidsethiek

- Algemene praktijkrichtlijnen


Module Communicatieve vaardigheden

        

Duur: 4 dagen


Uitgangspunt:

Communicatieve vaardigheden zijn de basis, die nodig is om als therapeut een relatie aan te gaan met een cliënt om een compacte of een uitgebreide intake en sessies effectief te begeleiden en af te ronden.


Competentie en eindtermen:

Na het volgen van deze module heeft de student communicatieve vaardigheden ontwikkeld om het Holografisch Model in al zijn facetten te kunnen hanteren.


Eindtermen gericht op:

- Gespreksvaardigheden


Module Medische Basiskennis               

Duur: 8 dagen.


Uitgangspunt:

Inzicht krijgen in en het herkennen van de meest voorkomende medische ziektebeelden.

Aan de hand van de symptomen de thematiek te benoemen.

De ontstaansgeschiedenis van een ziektebeeld op MELS-niveau op te sporen.


Competentie en eindtermen:

Het herkennen van een ziektebeeld en de daarmee samenhangende thematiek zodat op een verantwoorde wijze aan de traumatiek gewerkt kan worden.

Het kunnen signaleren van medische- en psychosociale signalen die aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener.


Eindtermen gericht op:

- Begripskennis:

- Diagnostisch proces binnen de geneeskunde

- Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen

- Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg

- Geïntegreerde geneeskunde

- Gezondheidsgedrag van mensen

- Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving

- Meest gangbare (medische) onderzoekstechnieken

- Algemene farmacologie

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van cellen en weefsels

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van hart en vaatstelsel

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van bloed- en lymfestelsel en afweer

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van bewegingsstelsel

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van ademhalingsstelsel

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van nierstelsel

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van spijsverteringsstelsel

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van zintuigen en sensorisch systeem

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van zenuwstelsel/neurologie

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van hormoonstelsel

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van genitaal stelsel

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van voortplanting

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van pediatrie

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie van veroudering/ sterven

- Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen.


Module Psychopathologie                      

Duur: 8 dagen.


Uitgangspunt:

Inzicht krijgen in en het herkennen van de meest voorkomende psychopathologische ziektebeelden.


Competentie en eindtermen:

Het herkennen van een psychopathologisch ziektebeeld en de daarmee samenhangende thematiek zodat op een verantwoorde wijze aan de traumatiek gewerkt kan worden.


Eindtermen gericht op:

- Psychopathologie

- Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen

- Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt

- Psychiatrische behandeling

- Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan

- Gebruik vragenlijsten

- Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie

- Algemene farmacologie

- Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen.


Module Ontwikkelingspsychologie                      

Duur: 6 dagen.


Uitgangspunt:

De ontwikkeling van de mens verloopt grotendeels volgens een universeel vastgestelde lijn.

Al dan niet verbroken verbindingen met een of meerdere levensdomeinen ten gevolge van traumatiek in een ontwikkelingsfase, maken de mens tot wie of wat hij/zij is.


Competentie en eindtermen:

Inzicht krijgen in en kennis hebben van de verschillende deelgebieden van de toegepaste psychologie en de ontwikkelingsfasen van de mens.

Inzicht en kennis hebben van de verbindingen met de levensdomeinen om de traumatiek te kunnen analyseren, te laten verwerken, te neutraliseren en de verbroken verbindingen te herstellen in reïncarnatietherapiesessies.


Eindtermen gericht op:

- Psychologie: Deelgebieden-toegepaste psychologie

- Leren, geheugen, denken en intelligentie


Exameneisen:


Toetsing modules m.b.t. Algemene basiskennis MBK-PSBK en het specifieke deel PSBK:

Studenten die de HO-opleiding PSBK gevolgd hebben, ronden deze opleiding af nadat alle toetsen en werkstukken en het mondeling eindexamengesprek als minimaal voldoende zijn beoordeeld.


Toetsing, weging, herkansing, minimale eisen algemene basiskennis MBK+PSBK en het specifieke deel PSBK zoals door PLATO opgesteld (mei 2013) zijn geïntegreerd in de zes modules.

Elk onderdeel, zoals in de PLATO-eisen is aangegeven, wordt door de docent apart beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende valentie. Na afronding van alle onderdelen worden de behaalde scores, vermenigvuldigend met de bijbehorende valentie, opgeteld en gedeeld door het totaal aan valenties. De uitkomst hiervan is het behaalde cijfer voor Alg. MBK+PSBK en specifiek deel PSBK. Bij een voldoende is het aantal van 30 credits verworven.


Mondeling Eindexamen:

Nadat alle toetsen en werkstukken als minimaal voldoende zijn beoordeeld vindt het mondeling eindexamengesprek plaats.

In dit mondeling eindexamengesprek zullen de vragen gericht zijn op de niveaus van zowel kennisreproductie, als inzicht, toepassing en analyse uit de taxonomie van Bloom.


Diplomering:

Diegenen die aan deze voorwaarden hebben voldaan en met goed gevolg het mondeling examen hebben afgelegd ontvangen een diploma van het opleidingsinstituut RTNederland en een door de SHO verstrekt diploma. Ze worden opgenomen in het abituriënten register van de SHO.

Algemene informatie Reincarnatietherapie

Tweejarige

HO-opleiding Psychosociale basiskennis.


Opbouw en structuur:


De opleiding is modulair van opzet.

De modules omvatten een aantal dagen, variërend van vier tot tien lesdagen elk. Steeds worden twee maal twee lesdagen gepland.

SHO PSBK en algemeen deel MBK

Opleiding Reïncarnatietherapie (Mobile) Studiejaar 2+3 (Mobile) Home page