www.rtnederland.nl Regressietherapie Reincarnatietherapie
Muziek met toestemming van de componist /musicus: Roger Spees Piano Tales - Tranquility Alg. voorw. Disclaimer

Opleidingsinstituut RTNederland

Volg ons op Facebook

Lesrooster

Competenties en afgeleide doelstellingen per module.Module 1.                       Polariteit en Bewustzijn                                    Duur: 6 dagen.


Binnen het Holografisch Model wordt gewerkt aan de bewustwording van de cliënt dat zijn traumatiek  polariserend werkt.

Competentie:

Na het volgen van deze module weet de student wat de essentie is van het werken volgens het Holografisch Model.

De student heeft kennis van:Module 2.                       Attitude van de therapeut(e) op                      Duur: 4 dagen.

                                          M.E.L.S.- niveau


De attitude van een therapeut[e] is essentieel om een professioneel therapeutisch proces met een cliënt aan te gaan.

Competentie:

Het verwerven van een professionele grondhouding d.m.v. training en reflectie, waardoor een cliënt alle voorwaarden aangeboden krijgt om een therapeutisch proces aan te gaan.

De student is zich bewust van:

en spirituele processen op het therapeutisch proces van de cliëntModule 3.                       Ethiek en Recht                                                   Duur: 4 dagen.


Het recht is ontleend aan de ethiek.

Ethiek is gebaseerd op gewoonterecht.

Waarden en normen onderkennen vanuit gewoonterecht in samenhang met de handelswijze van de therapeut.

Competentie:

Het ontwikkelen van een verantwoorde beroepshouding gerelateerd aan de beroepscode van de NVRT.


De student is:Module 4.                       Communicatieve vaardigheden                      Duur: 4 dagen


Communicatieve vaardigheden zijn de basis, die nodig is om als therapeut een relatie aan te gaan met een cliënt om een compacte of een uitgebreide intake en sessies effectief te begeleiden en af te ronden.

Competentie:

Na het volgen van deze module heeft de student communicatieve vaardigheden ontwikkeld om het Holografisch Model te kunnen hanteren.

De student is na deze module in staat:

  - Zich af te stemmen op de cliënt, verbaal zowel als non-verbaal.

- Representatiesystemen te herkennen en te spiegelen, gebruikmakend van het VAKOG-systeem.

- Het META-model te hanteren om zodoende te komen tot het zorgvuldig specificeren van het probleem waarvoor de cliënt in therapie komt.

- Mentale, emotionele en lichamelijke ingangen te inventariseren, van belang voor de inductie tot het op gang brengen van de herbeleving.

- De gewenste toestand te formuleren, zowel voor elke herbelevingsessie als voor het resultaat van het therapeutische proces.

- Betekenis toe te kennen aan de “S” van “M.E.L.S.”, n.l.: het geven van zin en betekenis aan hetgeen de cliënt overkomen is (Spiritualiteit).

- Een compacte intake af te ronden in een tijdslimiet van een half uur.


Module 5.                       Intake                                                                     Duur: 4 dagen


Een uitgebreide, specifiek gerichte intake is van belang voor het voorbereiden van een holografisch therapeutisch proces met de cliënt.

Competentie:

Het aanleren van een uitgebreide intake, specifiek gericht op het holografisch therapeutisch proces.

De student is na het volgen van deze module in staat:Module 6.                       Inductie, Trance en Verankeren                      Duur: 4 dagen


Zonder een inductie, M.E.L.-brug en een stevige verankering van een herbeleving ontbreekt de grondslag voor een geslaagde sessie tot herbeleving, nodig om het probleemgebied van de cliënt te herkennen, te analyseren en te neutraliseren.

Competentie:

In deze module wordt geleerd op welke wijzen de student inducties, trance, de M.E.L.-brugmethode en het verankeren kan hanteren voor het op gang brengen van herbelevingen.

De student kan:Module 7.                       Medische Basiskennis                                       Duur: 6 dagen.


Inzicht krijgen in en het herkennen van de meest voorkomende medische ziektebeelden.

Competentie:

Het herkennen van een ziektebeeld en de daarmee samenhangende thematiek zodat op een verantwoorde wijze aan de traumatiek gewerkt kan worden.

De student is in staat:             

 celontwikkeling,

   zenuwstelsel,

   hormoonstelsel,

   bewegingsstelsel,

   immuunsysteem en

   zintuigen.

                              Module 8.                       Incidentele en Chronische                               Duur: 6 dagen

                                         Traumatisering als Slachtoffer


Trauma’s ontstaan door onverwerkte schrik.

Door een combinatie van lichamelijke en psychische reacties kan schrik zich ontwikkelen tot shock. Bij shock treedt dissociatie van bewustzijnsdelen op en verdwijnen de natuurlijke filters waarmee de werkelijkheid wordt waargenomen.

Hierdoor treedt internalisatie op.

Competentie:

Het ontwikkelen van instrumenten voor het effectief begeleiden van schrik, shock en trauma.

De student kan na het volgen van deze module:Module 9.                       Psychopathologie                                              Duur: 6 dagen.


Inzicht krijgen in en het herkennen van de meest voorkomende psychopathologische ziektebeelden.

Competentie:

Het herkennen van een psychopathologisch ziektebeeld en de daarmee samenhangende thematiek zodat op een verantwoorde wijze aan de traumatiek gewerkt kan worden.

De student kan:

stemmingsstoornissen,

persoonlijkheidsstoornissen,

angststoornissen,

eetstoornissen,

psychoses en neurosen herkennenModule 10.                     Vorige levens, Excarneren                               Duur:  6 dagen

                                          en Tussenbestaan.


Problemen in het huidige leven vinden hun oorsprong in onverwerkte ervaringen in het verleden. Het verleden wordt ruim gedefinieerd en omvat naast het recente verleden in de jeugd, ook de geboorte, zwangerschap, conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand.

Competentie:

De student leert in deze module met behulp van de M.E.L.-brug contact te maken met die traumatische ervaring die gezorgd heeft voor polaire verbindingen en daarmee ook met de polaire thema’s.

De student kan:Module 11.                     Incarneren en concipiëren                               Duur: 4 dagen


Excarneren en incarneren hebben een polaire verbinding, waarin de belangrijkste polaire thema’s van de cliënt herkenbaar zijn.

Deze polaire thema’s en de daarmee verbonden postulaten spelen een grote rol bij het excarneren en daardoor ook bij het incarneren.

Competentie:

Het ontwikkelen van instrumenten om de cliënt te begeleiden bij het proces van incarneren en concipiëren.

De student kan na het volgen van deze module:Module 12.                     Prenataal, Geboorte en Bonding                    Duur: 6 dagen


Tijdens de geboorte en kort daarna – de fase van de ‘bonding’ – worden oude, onverwerkte ervaringen krachtig geactualiseerd.

De geboorte is de overgang van een volledig symbiotische fase naar een gedeeltelijk symbiotische fase in het ontwikkelingsproces van een mens. Sterke emoties, pijn en/of complicaties met als gevolg schrik en shock, kunnen bij moeder en kind verbonden raken met beperkende levensdefinities die actualiserend kunnen werken op oude trauma’s of nieuwe trauma’s doen ontstaan.

De autonomie en het gebruik van levenskracht kunnen hierdoor blokkeren.

Competentie:

Ontwikkelen van instrumenten om de autonomie en de geblokkeerde levenskracht van de cliënt te herstellen, die ontstaan is door actualisering van oude, onverwerkte ervaringen in de prenatale fase, geboorte en bonding.

De student kan:
De ontwikkeling van de mens verloopt grotendeels volgens een universeel vastgestelde lijn.

Al dan niet verbroken verbindingen met een of meerdere levensdomeinen tengevolge van traumatiek in een ontwikkelingsfase, maken de mens tot wie of wat hij/zij is.

Competentie:

Inzicht krijgen in en kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van de mens en de verbindingen met de levensdomeinen om de traumatiek te kunnen analyseren, te laten verwerken, te neutraliseren en de verbroken verbindingen te herstellen in reïncarnatietherapiesessies.

De student kan:Module 14.                     Jeugdervaringen                                                  Duur: 4 dagen

        

Incidentele en chronische traumatisering in de jeugd kan de natuurlijke ontwikkeling van een kind zodanig verstoren dat meerdere jonge 'ik-toestanden' ontstaan. In het meest extreme geval kan zelfs een vorm van fragmentatie met zeer veel ‘ik- delen’ ontstaan, vaak ‘alters’ genoemd. (D.I.S.)

Voor het werken met trauma’s in de jeugd (= innerlijke kinderen) is een deelpersoonlijkhedenmodel ontwikkeld.

Competentie:

Het integreren van gedissocieerde kindsdelen in de totale persoonlijkheid.

Na het volgen van deze module kan de student:Module 15.                     Levenservaringen                                               Duur: 4 dagen


Ervaringen in de autonome persoonlijke fasen verstoren de balans binnen de twee basispolariteiten: rust - beweging en rationeel denken - magisch ervaren.

Binnen de reïncarnatietherapie wordt hier in toenemende mate aandacht aan besteed.

Competentie:

Het opsporen, analyseren en verwerken van de onbalans die is ontstaan door verstorende elementen binnen de basispolariteiten in het H.L.[ huidige leven ]

De student is in staat:Module 16.                     Incidentele en chronische                                Duur: 6 dagen

                                          traumatisering als dader


De polariteit slachtoffer - dader is een uitingsvorm van een onbalans binnen beide basispolariteiten. Daderschap is verbonden met zelfveroordeling en richt zich meestal op de levensdomeinen waarin het daderschap zich heeft gemanifesteerd.

Binnen de reïncarnatietherapie gaat men ervan uit dat het actualiseren van in de ziel aanwezige desintegratie als gevolg van prepersoonlijk daderschap (V.L.) reeds begint bij de conceptie.

Competentie:

Het ontwikkelen van technieken om dadertraumatiek te analyseren, te verwerken en te integreren in het huidige leven met als gevolg het opheffen van zelfveroordeling.

De student kan:


Module 18.                     Entiteiten en andere vormen van                    Duur: 4 dagen

                                         niet-eigen energie


Geïnternaliseerde energie van mensen en dieren en niet levende materie maakt deel uit van de belevingswereld van een mens in de persoonlijke en pre-persoonlijke fasen. Externe energie kan echter ook van overledenen zijn die het sterven niet begrepen of verwerkt hebben en als het ware doorleven via een ander, nog levend mens. Het is belangrijk geïnternaliseerde externe energie op te sporen omdat de externe energie het therapeutische proces vertraagt en verstoort.  

Competentie:

Het opsporen en externaliseren van geïnternaliseerde externe energie.

De student is na het volgen van deze module in staat:
Module 19.                     Van Mens tot Mens:                                            Duur: 6 dagen

                                          Intieme Relaties en Seksualiteit


Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met de conceptie. Tijdens de conceptie - of bij het niet-succesvol concipiëren - kunnen oude seksuele trauma's worden geactualiseerd. Dit kan leiden tot nieuwe seksuele traumatisering.

Competentie:

Op een zorgvuldige en integere manier kunnen omgaan met  seksuele traumatiek, seksueel misbruik en seksuele afwijkingen of seksueel afwijkend gedrag van de cliënt en instrumenten ontwikkelen om deze traumatiek door te werken en te integreren.

Na het volgen van deze module kan de student:Module 20.                     Thematische werken                                          Duur: 4 dagen


Al tijdens de uitgebreide intake wordt de procesbenadering voorbereid, die nodig is om het beste uit het Holografisch Model te halen.

Gedurende het therapeutische proces presenteren trauma's zich vaak in ogenschijnlijk willekeurige volgorde. Binnen het kader van holografische reïncarnatietherapie is het behouden van overzicht belangrijk ten aanzien van het te bereiken doel.


Competentie:

Het verkrijgen en behouden van een overzicht in een complex proces van zich in ogenschijnlijk willekeurige volgorde aandienende trauma's met behulp van z.g. rijgtechnieken.

De student kan na deze module:

- De therapeutische sessies met de cliënt steeds op elkaar betrekken, zodat overzicht blijft bestaan ten aanzien van het te bereiken doel.

- Gebruik maken van verschillende 'rijgtechnieken'.

- Tijdens het gebruik maken van een rijgtechniek zien of, en zo ja, welk trauma van een thematische ketting, geheel, gedeeltelijk of nog niet is verwerkt door de cliënt.


PROCESDAGEN.                                                                                          Duur: 4 dagen

Module:                            Thematisch werken.


Gedurende deze dagen – vier aaneengesloten dagen – werken studenten in een intensief proces met een externe cliënt onder toezicht van een docent.

Dit, als voorbereiding op het praktijkexamen holografische reïncarnatietherapie. Elke student zal tijdens deze procesdagen drie keer beoordeeld worden.

Aandacht wordt besteed aan:Module 21.                     Mens en Natuur                                                   Duur: 4 dagen


Het herstellen van verbroken verbindingen met het levensdomein Mens - Natuur.

Competentie:

Op een zorgvuldige manier kunnen omgaan met traumatisering ontstaan binnen de relatie Mens en Natuur om te komen tot verwerking en integratie.

Na het volgen van deze module kan de student:

zowel de levensenergie die binnen die relatie kan worden versterkt, als de traumatisering die binnen deze relatie kan ontstaan.Module 22.                     Mens en Materie                                                  Duur: 4 dagen


Het herstellen van verbroken verbindingen met het levensdomein Mens - Materie.

Competentie:

Inzicht, verwerking en integratie van ervaringen die geleid hebben tot verbroken verbinding met het levensdomein Mens en Materie.

Na het volgen van deze module kan de student:

                         de levensenergie kan versterken, als tot traumatisering kan leiden.Module 23.                     Mens en Maatschappij                                       Duur: 6 dagen


Binnen de polariteit slachtoffer - dader komt extreem slachtofferschap voor na het onverwerkt sterven ten gevolge van oorlogstraumatiek en andere ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen.

Naast extreem slachtofferschap komen ook cliënten in therapie die verbonden zijn met daderschap in oorlogssituaties.

Oorlogen roepen zeer sterke polaire gevoelens op en zijn een voedingsbron voor de sterkste uitingen van polair, eenzijdig gedrag.

Competentie:

Het aanleren van technieken om oorlogstrauma’s en andere ingrijpende maatschappelijke fenomenen opgedaan in een vorig of in het huidige leven op te sporen, te verwerken en te integreren.

Na het volgen van deze module heeft de student:Module 24.                     Werken met kinderen vanaf                             Duur: 6 dagen

                                          geboorte tot volwassenheid


Het op jonge leeftijd verwerken van trauma’s en het herstellen van verbroken verbindingen met levensdomeinen zorgt voor meer keuzemogelijkheden in de rest van het leven.Baby’s, kleuters en kinderen kunnen door middel van speciaal ontworpen technieken weer in contact komen met hun levenskracht, waardoor symptomen en/of afwijkend gedrag gedeeltelijk of geheel verdwijnen.

Competentie:

Het ontwikkelen van technieken om de traumatiek van het jonge kind te analyseren, te laten verwerken, te neutraliseren en het herstellen van verbroken verbindingen met de levensdomeinen.

In deze module leert de student:
Studenten worden in de gelegenheid gesteld om gedurende deze module vragen te stellen over de cases ter voorbereiding van het praktijkexamen.