www.rtnederland.nl Regressietherapie Reincarnatietherapie
Muziek met toestemming van de componist /musicus: Roger Spees Piano Tales - Tranquility Alg. voorw. Disclaimer

Opleidingsinstituut RTNederland

Volg ons op Facebook

Kwaliteitszorg Organisatie Opleiding Reïncarnatie Therapie Nederland

1 Het instellen van een Adviescommissie:

   Deze commissie bestaat uit 4 deskundigen uit het werkveld. Dat wil

   zeggen dat het gaat om deskundige reïncarnatie-therapeuten of

   ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de zorg met affiniteit met

   het onderwijs.


2 Het instellen van een Klachtencommissie:

   Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk

   jurist en twee andere leden.

   De procedure is als volgt:


- De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de klachtencommissie.

- Klager wordt gevraagd een persoon aan te dragen die hem/haar vertegenwoordigt tijdens de behandeling van de klacht in de klachtencommissie.

- Klager ontvangt een factuur voor het behandelen van de klacht.

- Klager ontvangt binnen twee weken na betaling bericht over de termijn waarop de klacht behandeld zal gaan worden.

- De klacht wordt beoordeeld op grond van de gestelde eisen m.b.t.:

 Onderwijsorganisatie

 Toetsing- en examen voorwaarden

 Intakeprocedure

 Kwalificaties en competenties student

 Kwalificaties en competenties (gast) docent

 Kwalificaties en competenties mentoren en supervisoren

- Na beoordeling van de klacht volgt een hoorzitting met beide partijen, waarna de klacht gegrond of ongegrond verklaard zal worden.

- Indien gegrond zal er actie ondernomen worden m.b.t. de klacht en zal restitutie plaats vinden van het door klager betaalde bedrag i.c. de factuur.

  


De opleiding Reïncarnatietherapie Nederland is een opleiding die

na jaren van gedegen voorbereiding, waarbij niet over een nacht ijs

werd gegaan, in het leven geroepen door een groep van ervaren, enthousiaste

holografisch opgeleide reïncarnatietherapeuten. Het gemis van een aantal

belangrijke onderdelen binnen de bestaande opleidingen en de behoefte aan

een erkende opleiding met een registerkeurmerk, hebben ertoe geleid dat

zij ervoor hebben gekozen een nieuwe opleiding op te zetten, die zo

gedegen in elkaar zit dat de opleiding de toetsing, zoals die geldt voor het postinitieel

HBO kan doorstaan. Het grote voordeel hiervan is dat afgestudeerde

therapeuten gelijkgesteld worden aan andere therapeuten die een getoetste

en daardoor geregistreerde opleiding hebben afgesloten en die hen een

erkende status geven:

 

               Een erkenning van hun kwaliteiten als hulpverlener


De opleiding moet dan ook voldoen aan een groot aantal specifieke eisen

van het centrale toetsingsorgaan voor postinitiële HBO-opleidingen:

Het CPION (Centrum Postinitieel Onderwijs Nederland)


We zullen u niet lastig vallen met het gehele pakket van eisen, maar een aantal

belangrijke willen we u hier niet onthouden. (zie ook de volgende pagina)

Ervaringsverhalen5