www.rtnederland.nl Regressietherapie Reincarnatietherapie
Muziek met toestemming van de componist /musicus: Roger Spees Piano Tales - Tranquility Alg. voorw. Disclaimer

Opleidingsinstituut RTNederland

Volg ons op Facebook

Klik hier voor een demonstratiefilmpje op  You-tube

Volg ons op

Twitter

Opleidingen.


Het opleidingsinstituut RTNederland verzorgt twee opleidingen die beiden voldoen aan de Plato-eisen en geregistreerd zijn bij het CPION.

- De driejarige postinitiële HBO-opleiding Traumaverwerking door middel van reïncarnatietherapie.

- De tweejarige HO-opleiding Psychosociale Basiskennis.


Driejarige post-HBO-opleiding Traumaverwerking door middel van Reïncarnatietherapie .


Opbouw en structuur

De opleiding is modulair van opzet. De modules omvatten een aantal dagen, variërend van vier tot tien lesdagen elk.

Per maand worden twee maal twee lesdagen gepland. De totale opleiding duurt 120 lesdagen.


De opleiding omvat drie fasen, te weten:

1.  Kennismakingsfase; duur: 3 maanden

2.  Specialisatiefase; duur: 25 maanden

3.  Verdiepings- en afstudeerfase; duur: 8 maanden


Inhoud en samenhang


Eerste studiejaar


Ad. 1   Kennismakingsfase

Module 1: Inleiding, Polariteit en Bewustzijn.                        Duur: 4 dagen.

Module 2: Attitude van de therapeut op MELS-niveau Duur: 6 dagen.

Module 3: Ethiek en Recht Duur: 4 dagen.


Als afsluiting van de Kennismakingsfase vinden de eerste gesprekken plaats tussen mentor en student. ( duur gesprek: 1 uur )

Elke student krijgt een vaste mentor gedurende de gehele opleiding.


Daarna worden de studiegroepen samengesteld.

Elke studiegroep bestaat uit ten minste drie studenten en ze komen in privé-setting bijeen om de reeds aangeboden stof te oefenen en zich eigen te maken.

Dit gedurende de gehele opleiding.

De duur van de studiegroep bijeenkomsten is minimaal drie uur per keer en de groep dient 25 maal per jaar bij elkaar te komen.


Ad. 2   Specialisatiefase

Na afsluiting van de kennismakingsfase gaat elke student in zgn. leertherapie bij een daartoe door de opleiding goedbevonden reïncarnatietherapeut ( leertherapeut ).

De student dient tenminste vijf sessies te ondergaan per studiejaar en maakt een verslag van elke sessie. ( duur sessie: 2 uur )

De verslagen worden gedateerd, ondertekend door de leertherapeut en tijdens het mentor-gesprek besproken.

Afgeleide leerdoelen van de leertherapie zijn:

-    Het opsporen, verwerken en integreren van eigen traumatiek.

- Het ervaren van procestherapie.

- Het opdoen van ervaring m.b.t. verslaglegging.

- Het verwoorden van het afgelegde therapeutische proces.


Module 4: Communicatieve vaardigheden                            Duur: 4 dagen.

Module 5: Medische basiskennis (1)                                    Duur: 6 dagen.


Hierna vindt de eerste supervisie plaats.

Supervisie vindt plaats in de praktijkruimte van een reïncarnatietherapeut die voldoet aan de door de opleiders gestelde eisen.

De supervisor beoordeelt en bespreekt de afzonderlijke sessies en brengt hierover schriftelijk verslag uit naar de individuele mentor van betreffende student.


Module 6: Intake Duur: 4 dagen.


Na afsluiting van deze module vinden  mentorgesprekken plaats.


Module 7: Inductie, trance en verankeren.                           Duur: 6 dagen.

Module 8: Incidentele en chronische traumatisering

                 als slachtoffer  Duur: 6 dagen.


Supervisie (2de)


Na de supervisie vinden de overgangsgesprekken plaats met de mentoren.Naar tweede studiejaar

Studiejaar 2

Volg deze link naar

diploma uitreiking 2015