Algemene Voorwaarden

1. Artikel 1 Algemeen
2. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
3. Artikel 3 – Contractduur en bedenktermijn
– Uitvoering en wijziging overeenkomst
– Prijsverhoging
4. Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
5. Artikel 5 Overmacht
6. Artikel 6 Betaling en incassokosten
7. Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
8. Artikel 8 – Garanties
– Onderzoek en reclames
– Verjaring
9. Artikel 9 Aansprakelijkheid
10. Artikel 10 Vrijwaring
11. Artikel 11 Intellectuele eigendom
12. Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
13. Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
14. Artikel 14 Vertrouwelijkheid

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen St. OPV, hierna te noemen: “Het Opleidingsinstituut”, en een Student waarop Het Opleidingsinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Opleidingsinstituut, voor de uitvoering waarvan door Het Opleidingsinstituut derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Het Opleidingsinstituut en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Student wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het Opleidingsinstituut en de Student zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Het Opleidingsinstituut niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Het Opleidingsinstituut in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Het Opleidingsinstituut zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product, de opleiding, de workshop, de bijscholing waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Het Opleidingsinstituut kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Student redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is het Opleidingsinstituut daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het Opleidingsinstituut anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht het Opleidingsinstituut niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstig aanbod.

Artikel 3. Contractduur en bedenktermijn; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1a. De overeenkomst tussen het Opleidingsinstituut en de Student wordt aangegaan voor de duur van de opleiding, bij-of nascholing of workshop tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1b. Voor elk contract of elke inschrijving met, c.q. het Opleidingsinstituut geldt een bedenktermijn van 14 dagen (veertien dagen) waarbinnen de opdracht kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktijd gaat in op het moment van inschrijving en vervalt na aanvang van de eerste lesdag. Hetgeen inhoudt dat bij aanvang van de opleiding de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Student het Opleidingsinstituut derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het Opleidingsinstituut dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Het Opleidingsinstituut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Het Opleidingsinstituut heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door het Opleidingsinstituut of door het Opleidingsinstituut ingeschakelde derden in het kader van de opleiding werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Student of een door de Student aangewezen locatie, draagt de Student kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Het Opleidingsinstituut is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan het Opleidingsinstituut de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Student de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft aangetoond.

8. De Student draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Opleidingsinstituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Student redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Opleidingsinstituut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Opleidingsinstituut zijn verstrekt, heeft het Opleidingsinstituut het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Student in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Student de gegevens aan het Opleidingsinstituut ter beschikking heeft gesteld. Het Opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het Opleidingsinstituut is uitgegaan van door de Student verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Student, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Het Opleidingsinstituut zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Student aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is het Opleidingsinstituut gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen het Opleidingsinstituut bevoegde persoon en de Student akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van het Opleidingsinstituut op en is voor de Student geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan het Opleidingsinstituut een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien de Student in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens het Opleidingsinstituut gehouden is, dan is de Student aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van het Opleidingsinstituut daardoor direct of indirect ontstaan.

13. Indien het Opleidingsinstituut met de Student een vaste prijs overeenkomt, dan is het Opleidingsinstituut niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Student in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de door het Opleidingsinstituut gemaakte kosten of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Student die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij het Opleidingsinstituut:

– alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

– kan aantonen dat de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op het Opleidingsinstituut rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Het Opleidingsinstituut is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Student de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst het Opleidingsinstituut ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Student de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Student niet langer van het Opleidingsinstituut kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is het Opleidingsinstituut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het Opleidingsinstituut kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Opleidingsinstituut op de Student onmiddellijk opeisbaar. Indien het Opleidingsinstituut de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt het Opleidingsinstituut zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien het Opleidingsinstituut tot opschorting of ontbinding overgaat, is het Opleidingsinstituut op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Student toerekenbaar is, is het Opleidingsinstituut gerechtigd tot het in rekening brengen van een vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan, c.q. ontstaan zijn.

6. Indien de Student zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is het Opleidingsinstituut gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Student, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door het Opleidingsinstituut, zal het Opleidingsinstituut in overleg met de Student zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Student toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor het Opleidingsinstituut extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Student in rekening gebracht. De Student is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij het Opleidingsinstituut anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Student, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Student niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het het Opleidingsinstituut vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van het Opleidingsinstituut op de Student zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Bij afzegging van de overeenkomst door de Student op een tijdstip dat ligt buiten de bedenktijd, c.q. binnen de tijd van een week voor aanvang van de opleiding, bij-of nascholing en/of workshop verliest de Student zijn recht op terugbetaling van het reeds betaalde,c.q. blijft voor hem/haar de plicht tot betaling van het volledig verschuldigde bedrag zoals dat bij doorgang van de overeenkomst voor hem/haar gold, tenzij de Student kan aantonen dat er zwaarwegende factoren een rol speelden bij de afzegging. Het e.e.a. in overleg met het Opleidingsinstituut.

10. Indien het Opleidingsinstituut akkoord gaat met de aantoonbare argumenten die hebben geleid tot afzegging door de student, ontvangt de student een credit factuur waarop in elk geval de reeds gemaakte kosten in mindering worden gebracht. Wanneer de Student reeds betaald heeft wordt het betaalde bedrag minus de in rekening gebrachte kosten binnen veertien dagen op zijn/haar rekening overgeschreven. Verder geldt artikel 5 voor alle overige gevallen van overmacht.

Artikel 5. Overmacht

1. Het Opleidingsinstituut is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Student indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het Opleidingsinstituut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Opleidingsinstituut niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in de organisatie van het Opleidingsinstituut of van derden daaronder begrepen. Het Opleidingsinstituut heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat het Opleidingsinstituut zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Het Opleidingsinstituut kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel het Opleidingsinstituut ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is het Opleidingsinstituut gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Student is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door het Opleidingsinstituut aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door het Opleidingsinstituut aangegeven. Het Opleidingsinstituut is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Student in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Student van rechtswege in verzuim. De Student is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Student in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Het Opleidingsinstituut heeft het recht de door de Student gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Het Opleidingsinstituut kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Student een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Het Opleidingsinstituut kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Student is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan het Opleidingsinstituut verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Student die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Student in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Student. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien het Opleidingsinstituut echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Student worden verhaald. De Student is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door, in het kader van de overeenkomst, het Opleidingsinstituut geleverde blijft eigendom van het Opleidingsinstituut totdat de Student alle verplichtingen uit de met het Opleidingsinstituut gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Het Opleidingsinstituut geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De Student is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende op enige wijze te bezwaren.

3. De Student dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van het Opleidingsinstituut veilig te stellen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Het Opleidingsinstituut te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. Indien de Student tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Student blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen hij en het Opleidingsinstituut overeen zijn gekomen.

3. Indien vaststaat dat een geleverde dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan kan de klachtenprocedure ingang gezet worden.

4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van het Opleidingsinstituut daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Student.

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens het Opleidingsinstituut en de door het Opleidingsinstituut bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien het Opleidingsinstituut aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Het Opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Opleidingsinstituut is uitgegaan van door of namens de Student verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien het Opleidingsinstituut aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van het Opleidingsinstituut beperkt tot wettelijke aansprakelijkheid.

4. De aansprakelijkheid van Het Opleidingsinstituut is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Indien het Opleidingsinstituut aansprakelijk is, is het Opleidingsinstituut uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het Opleidingsinstituut aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het Opleidingsinstituut toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Student aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het Opleidingsinstituut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Opleidingsinstituut.

Artikel 10. Vrijwaring

1. De Student vrijwaart het Opleidingsinstituut voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan het Opleidingsinstituut toerekenbaar is. Indien het Opleidingsinstituut uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Student gehouden het Opleidingsinstituut zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Student in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het Opleidingsinstituut, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het Opleidingsinstituut en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Student.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Het Opleidingsinstituut behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het Opleidingsinstituut heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Student ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het Opleidingsinstituut partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van het Opleidingsinstituut is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft het Opleidingsinstituut het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van het Opleidingsinstituut: www.rtnederland.nl.

2. Van toepassing is steeds de laatst op de website vermelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met het Opleidingsinstituut.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Heeft u klachten? Dan vindt u de procedure op de pagina kwaliteitszorg.

artikel 14. Vertrouwelijkheid

1. De student/deelnemer aan de opleiding/bij- en nascholing ontvangt en ondertekent de Privacyverklaring Stichting OPV hierna te noemen: ‘Opleidingsinstituut RTNederland’ en Verwerkersovereenkomst n.a.v. algemene verordening gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.

2. De (gast)docent ontvangt en ondertekent de Privacyverklaring, waarin hij/zij geheimhouding belooft in zake gevoelige informatie met betrekking tot al wat hem/haar bij de uitoefening van de werkzaamheden als freelancer is toevertrouwd of te zijner kennis is gekomen.”