Disclaimer

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan de Stichting OPV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Tenzij expliciet anders is aangegeven komen de stichting OPV alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) toe op alle informatie en afbeeldingen die op deze website worden geopenbaard en is het niet toegestaan informatie of afbeeldingen van deze website te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting OPV, anders dan voor eigen gebruik.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met de gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen over de geldigheid en de toepasselijkheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.