Kwaliteitszorgsysteem

Opleidingsinstituut RTN besteedt veel zorg aan kwaliteit.
Kwaliteitszorgsysteem heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de didactiek van het onderwijs.
Om een permanente kwaliteitsbewaking en -bevordering te waarborgen vindt er overeenkomstig de eisen van de SPHBO jaarlijks een evaluatie plaats op drie niveaus, t.w. het niveau van:
– de deelnemer
– de docenten
– de Adviescommissie

Klachtenprocedure

 • Bij een klacht neemt de klager eerst contact op met de directeur van het opleidingsinstituut. info@rtnederland.nl
 • De klager ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging.
 • Daarna wordt geprobeerd om binnen een termijn van vier weken tot een oplossing te komen.
 • De termijn van vier weken kan eventueel in onderling overleg verlengd worden.
 • Wanneer het onmogelijk is om tot een oplossing te komen, neemt de klager contact op met de klachtenfunctionaris Mw. Lian van Leeuwen. klachtenfunctionaris@rtnederland.nl
 • De klachtenfunctionaris bekijkt samen met klager of bemiddeling mogelijk is of dat een officiële klacht moet worden ingediend.

Bij een officiële klacht is de procedure als volgt:

 • De klacht wordt schriftelijk ingediend via de klachtenfunctionaris bij de onafhankelijke derde, de voorzitter van de klachtencommissie.
 • Klager wordt gevraagd een persoon aan te dragen die hem/haar vertegenwoordigt tijdens de behandeling van de klacht in de klachtencommissie.
 • Klager ontvangt een factuur voor het behandelen van de klacht.
 • Klager ontvangt binnen twee weken bericht over de termijn waarop de klacht behandeld zal gaan worden.
 • De klacht wordt beoordeeld op grond van de gestelde eisen m.b.t.:
  • Onderwijsorganisatie
  • Toetsing- en examen voorwaarden
  • Intakeprocedure
  • Kwalificaties en competenties student
  • Kwalificaties en competenties (gast)docent
  • Kwalificaties en competenties mentoren en supervisoren

Na beoordeling van de klacht volgt een hoorzitting met beide partijen, waarna de klacht gegrond of ongegrond verklaard zal worden. De uitspraak van de voorzitter van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.
Bij uitloop in de afhandeling van de klacht, ontvangt de klager na de eerder gestelde termijn van twee weken waarop de klacht behandeld zal gaan worden, hiervan schriftelijk bericht met vermelding van de nieuw te stellen termijn.
Indien gegrond zal er actie ondernomen worden m.b.t. de klacht en zal restitutie plaatsvinden van het door klager betaalde bedrag i.c. de factuur voor de klachtenprocedure.
De afgehandelde klachten worden vastgelegd en gedurende een periode van vijf jaar bewaard.

Docenten

De lessen worden verzorgd door ervaren therapeuten, hulp- en zorgverleners die als freelancers hun talenten op factuurbasis aanbieden ten behoeve van de opleiding RTNederland van de Stichting OPV.