Opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK)

De twee jaar durende opleiding Psychosociale Basiskennis is modulair geïntegreerd in de Opleiding Traumaverwerking d.m.v. PLT.
De lesdagen vinden plaats op vrijdag en zaterdag.
Deze opleiding PSBK is ook autonoom te volgen.

Toelatingseisen:
in het bezit zijn van een diploma van een complementaire opleiding op HBO -niveau.

De inhoudelijke eisen algemene basiskennis MBK-PSBK en het specifieke deel PSBK zoals door PLATO opgesteld (2013) zijn geïntegreerd in zes modulen.

De studenten stellen zelf hun portfolio samen en worden aan de hand van de door hen gestelde leerdoelen intensief begeleid door een eigen mentor.

Het curriculum van de opleiding PSBK
Opbouw, indeling en duur van de opleiding:

De opleiding is modulair opgebouwd en omvat 36 lesdagen die steeds op vrijdag en zaterdag plaatsvinden.

De modulen waar de opleiding uit bestaat zijn:

1. Attitude van de therapeut op MELS-niveau Duur: 10 dagen
2. Ethiek en recht Duur: 4 dagen
3. Communicatieve vaardigheden Duur: 4 dagen
4. Medische basiskennis Duur: 8 dagen
5. Psychopathologie Duur: 8 dagen
6. Ontwikkelingspsychologie Duur: 6 dagen

Ad 1. Attitude van de therapeut op MELS-niveau
De attitude van een therapeut is essentieel om een professioneel therapeutisch proces met een cliënt aan te gaan.

Competenties en eindtermen volgens PLATO-richtlijnen:

‘Het verwerven van een professionele grondhouding d.m.v. training en reflectie, waardoor een cliënt alle voorwaarden aangeboden krijgt om een therapeutisch proces aan te gaan’.

Ad 2. Ethiek en recht
Het recht is ontleend aan de ethiek.

Ethiek is gebaseerd op gewoonterecht.

Waarden en normen onderkennen vanuit gewoonterecht in samenhang met de handelswijze van de therapeut.

Competenties en eindtermen volgens PLATO-richtlijnen:

‘Het ontwikkelen van een verantwoorde beroepshouding gerelateerd aan de beroepscode van de NVRT en volgens PLATO- richtlijnen’.

Ad 3. Communicatieve vaardigheden
Communicatie vaardigheden zijn de basis, die nodig is om als therapeut een professionele relatie aan te gaan met een cliënt om een compacte of een uitgebreide intake en sessies effectief te begeleiden en af te ronden.

Competenties en eindtermen volgens de PLATO-richtlijnen:

‘Na het volgen van deze module heeft de student communicatieve vaardigheden ontwikkeld om het Holografisch Model in al zijn facetten te kunnen hanteren’.

Ad 4. Medische basiskennis
Inzicht krijgen in en het herkennen van de meest voorkomende medische ziektebeelden. Aan de hand van de symptomen de thematiek kunnen benoemen. De ontstaansgeschiedenis van een ziektebeeld op MELS-niveau kunnen opsporen en de cliënt binnen het therapeutisch proces hierin te begeleiden.

Competenties en eindtermen volgens de PLATO-richtlijnen:

‘Het herkennen van een ziektebeeld en de daarmee samenhangende thematiek zodat op verantwoorde wijze aan de hieronder liggende traumatiserende gebeurtenissen gewerkt kan worden.

Het kunnen signaleren van medische- en psychosociale signalen die aanleiding geven voor een verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener’.

Ad 5. Psychopathologie

Inzicht krijgen in en het herkennen van de meest voorkomende psychopathologische ziektebeelden.

Competentie en eindtermen volgens PLATO-richtlijnen:
‘Het herkennen van een psychopathologisch ziektebeeld en de daarmee samenhangende thematiek zodat op verantwoorde wijze aan de hieronder liggende traumatiserende gebeurtenissen gewerkt kan worden.

Het kunnen signaleren van medische- en psychosociale signalen die aanleiding geven voor een verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener’.

Ad 6. Ontwikkelingspsychologie
De ontwikkeling van de mens verloopt grotendeels volgens een universeel vastgestelde lijn.

Verbroken of deels verbroken verbindingen met een of meerdere levensdomeinen ten gevolge van traumatische gebeurtenissen in een ontwikkelingsfase, maken de mens tot wie of wat hij/zij is.

Inzicht hierin en het herkennen hiervan zijn essentieel om een therapeutisch proces aan te gaan met de cliënt om de verbindingen met de levensdomeinen te herstellen

Competentie en eindtermen volgens PLATO-richtlijnen:

Inzicht krijgen in en kennis hebben van de verschillende deelgebieden van de toegepaste psychologie en de ontwikkelingsfasen van de mens.

Inzicht en kennis hebben van de verbindingen met de levensdomeinen om de traumatiserende gebeurtenissen te kunnen analyseren, te laten verwerken, de neutraliseren en de verbroken verbindingen te herstellen in regressie- en reïncarnatietherapiesessies.

Afstuderen:
Alle toetsen en werkstukken dienen tenminste met een voldoende (zes) beoordeeld te worden.

Bij het niet voldoen aan de eindtermen dient de student de betreffende module opnieuw te volgen en middels toetsing positief af te sluiten.

Mondeling examen:
De opleiding PSBK wordt afgesloten met een mondeling examen waarbij toetsing van het herkennen van en anticiperen op de rode vlaggen centraal staat.

Voorwaarden tot deelname aan mondeling examen:
Deelname is mogelijk indien:
– de student minder dan 10% van de contacturen heeft verzuimd.
– alle toetsen en werkstukken met tenminste een voldoende (zes) zijn geoordeeld.

Diploma:

Alle studenten die met goed gevolg de geaccrediteerde SHO- opleiding PSBK hebben afgerond, ontvangen naast het diploma van het Opleidingsinstituut RTNederland ook een door de SHO verstrekt diploma. Bovendien worden zij opgenomen in het Landelijk Register van Deelnemers (abituriëntenregister ) van het CPION.

Studiebelasting:
De totale studiebelasting (twee jaar) omvat:

Contacturen : 216 klokuren.
Zelfstudie : 624 klokuren. (30 ECT)

Kosten:
De kosten van de tweejarige SHO-opleiding PSBK bedragen € 990,- per studiejaar.

Dit is incl. 36 contactdagen op het opleidingsinstituut, de syllabus en mentorgesprekken. Excl. studieboeken.

Voor roostering zie pagina: Lesrooster 3de studiejaar

AANMELDEN »

AGB-registratie

Als zorgaanbieder heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen laten declareren door de cliënten als ze een aanvullende verzekering hebben.
De AGB-code is na het behalen van het diploma en na inschrijving bij een beroepsvereniging aan te vragen op de site van Vektis. De zorgverlener moet zijn AGB-code ook op de factuur zetten.
Alle zorgverzekeraars eisen ook de vermelding van een prestatiecode op jouw factuur. Dit is code 24504 (=overige psychosociale therapie). Deze code is te gebruiken, omdat bij RTNederland de PSBK als onderdeel van het curriculum Traumaverwerking d.m.v. PLT is verwerkt en separaat wordt gedoceerd bij de opleiding SHO-opleiding PSBK. Deze code is ook terug te vinden op de site van Vektis.