De 3-jarige Postinitiële HBO-Opleiding traumaverwerking d.m.v. PLT

Gedurende de driejarige RTN-opleiding worden studenten opgeleid tot specialist traumaverwerking door middel van PLT volgens de PLATO-eindtermen en voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars.

Het curriculum van de opleiding traumaverwerking d.m.v. PLT

Opbouw, indeling en duur van de opleiding:

De opleiding is modulair van opzet.
Elke module omvat vier, zes of acht lesdagen.

De lesdagen vinden plaats op vrijdag en zaterdag, een keer per twee weken en lopen parallel met de schoolvakantie.
De totale opleiding duurt 120 lesdagen.

De opleiding omvat drie opleidingseenheden, te weten:

1. Kennismaking met traumaverwerking d.m.v. PLT. Duur:  3 mnd.
2. Specialisatie traumaverwerking d.m.v. PLT. Duur: 25 mnd.
3. Verdieping traumaverwerking d.m.v. PLT. Duur:  8 mnd.

Na het volgen van de eerste twee opleidingseenheden ontvangen de studenten een certificaat. De derde opleidingseenheid wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen en de studenten ontvangen dan een diploma.

De studenten,

 • stellen zelf hun portfolio samen en worden aan de hand van de door hen gestelde leerdoelen intensief begeleid door een eigen mentor.|
 • ervaren de kracht van het therapeutisch proces door het ondergaan van herbelevingssessies in de leertherapie en werken hierbij aan eigen onverwerkte ervaringen en traumatiek, waardoor ze in staat zijn vakbekwame specialist traumaverwerking te worden.

Ad. 1 – Kennismaking met traumaverwerking d.m.v. PLT

In de opleidingseenheid maakt de student kennis met:

 • de ontstaansgeschiedenis van het PLT, de doelstelling en werkwijze van deze therapievorm.
 • de attitude van de therapeut op MELS-niveau.
 • ethiek en recht betrekking hebbend op de specifieke beroepshouding van de traumatherapeut.
 • communicatieve vaardigheden

Deze opleidingseenheid wordt afgesloten met een individueel mentorgesprek en de student ontvangt een certificaat.

Mentorgesprekken:
Gedurende de gehele opleiding vindt minimaal drie keer per jaar een mentorgesprek plaats waarbij de voortgang in ontwikkeling en vakbekwaamheid van de student nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het portfolio van de student met daarin alle beoordelingsformulieren, verslagen en werkstukken.

Ad. 2 – Specialisatie traumaverwerking d.m.v. PLT

In deze opleidingseenheid wordt de student onderwezen in het Holografisch model en zijn submodellen.
Gedurende de lesdagen wordt de theorie aan de praktijk getoetst door middel van praktische opdrachten en geven de docenten demosessies.

Leertherapie en supervisie:
In deze opleidingseenheid worden leertherapie- en supervisiebijeenkomsten opgestart.
Gedurende de gehele opleiding ondergaat elke student tenminste 15 herbelevingssessies bij een door de opleidingsinstelling goed bevonden traumatherapeut (leertherapeut), die tevens lid dient te zijn van de beroepsvereniging NVRT en/of LVPW.
De student maakt een verslag van de ondergane sessies ter voorbereiding van het mentorgesprek.

In het totaal vinden er minimaal 8 supervisie bijeenkomsten plaats in de praktijkruimte van een ervaren traumatherapeut (supervisor), die lid is van de NVRT en/of LVPW.
Deze sessies worden besproken en beoordeeld door de supervisor en de resultaten worden vastgelegd in een supervisie- en beoordelingsformulier.

Studiegroep bijeenkomsten:
In deze opleidingseenheid stellen de studenten zelf studiegroepen samen die dienen te bestaan uit tenminste drie studenten. De studenten oefenen thuis de modellen en komen 75 uur per studiejaar bij elkaar.

Deze opleidingseenheid wordt afgerond met het behalen van een certificaat. Dit certificaat geeft toegang tot de volgende opleidingseenheid.
Hierover vindt een overgangsgesprek plaats tussen student en mentor.

Ad 3. – Verdieping traumaverwerking d.m.v. PLT

In deze opleidingseenheid vindt een verdieping plaats met betrekking tot verbroken verbindingen van de levensdomeinen en er wordt specifieke aandacht besteed aan het werken met kinderen vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid.

Tijdens deze opleidingseenheid vindt de module thematisch werken plaats. Deze omvat vier tot zes aaneengesloten dagen (intern), waarin de student een eigen cliënt begeleidt in drie volledige sessies, onder toezicht van een docent. De duur van deze zgn. Procesweek is afhankelijk van het aantal studenten dat gesuperviseerd wordt.
Alle sessies worden beoordeeld en de resultaten worden besproken in de mentorgesprekken na afronding van deze dagen.
Wanneer de resultaten tenminste voldoende zijn, begint voor de studenten de afstudeerfase.

De studenten beginnen met het opstarten van een eigen praktijk en het werken met eigen cliënten, dit als voorbereiding op het praktijkexamen.
Deze fase wordt afgesloten met een praktijkexamen, waarin de student:

 1. Een caseverslag ter beoordeling aanbiedt en verdedigt, naar aanleiding van zes sessies met een eigen cliënt.
 2. Een volledige sessie begeleidt en afrondt met diezelfde cliënt.

Voorwaarden deelname aan praktijkexamen:

 • de student heeft minder dan 10 % van de contacturen verzuimd,
 • de supervisiesessies zijn als voldoende beoordeeld,
 • de student blijkt aan de hand van de leertherapieverslagen mentaal, emotioneel stabiel en vakbekwaam,
 • het caseverslag ter voorbereiding op het praktijkexamen op tijd en op de juiste wijze is ingeleverd.

Deze opleidingseenheid wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk praktijkexamen.

Diploma’s:

Alle studenten die met goed gevolg de Registeropleiding Traumaverwerking d.m.v. PLT hebben afgerond, ontvangen naast het diploma van het Opleidingsinstituut RTNederland ook een door het CPION verstrekt diploma. Ze worden opgenomen in het Landelijke Register van Deelnemers (abituriëntenregister) van het CPION.

Studiebelasting

De driejarige opleiding traumaverwerking d.m.v. PLT omvat in het totaal 120 lesdagen die steeds om de veertien dagen plaatsvinden op: vrijdag en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.

De totale studiebelasting (3 jaar) omvat: 84 ECT’s
Contacturen : 729 klokuren.
Zelfstudie : 1656 klokuren. (85 ECT)

Na het behalen van het diploma kunnen de afgestudeerde traumatherapeuten:

 • binnen de gezondheidszorg en/of hulpverlening hun specialisatie inzetten voor traumaverwerking op mentaal-emotioneel-lichamelijk-spiritueel niveau. (MELS)
 • een eigen beroepsgebonden praktijk traumaverwerking d.m.v. PLT starten
 • zich bekwamen tot supervisor of docent aan de RTN-opleiding
 • leertherapeut worden voor studenten aan de RTN-opleiding.

Toelatingseisen driejarige opleiding traumaverwerking d.m.v. Past Life Therapy

 • in het bezit zijn van een diploma van een Bachelor opleiding.
 • indien aan bovenstaande eis niet is voldaan, wordt via een assessment het niveau van de toekomstige student vastgesteld.
 • interesse hebben in het werken als specialist traumaverwerking binnen de gezondheidszorg en/of in een eigen praktijk.
 • beschikken over voldoende levenservaring
 • bereid zijn de eigen problemen met behulp van PLT door te werken om een competente, mentaal – emotioneel stabiele traumatherapeut te worden.
 • in staat zijn zich open te stellen voor zowel zichzelf als de medestudenten voor alle uiteenlopende (pre-) persoonlijke ervaringen

Kosten

De kosten van de RTN-opleiding bedragen € 3.000,- per studiejaar.
Dit is incl. 40 contactdagen op het opleidingsinstituut, supervisie, mentorgesprekken en de syllabus, excl. leertherapie en studieboeken.

AANMELDEN »

AGB-registratie

Als zorgaanbieder heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen laten declareren door de cliënten als ze een aanvullende verzekering hebben.
De AGB-code is na het behalen van het diploma en na inschrijving bij een beroepsvereniging aan te vragen op de site van Vektis. De zorgverlener moet zijn AGB-code ook op de factuur zetten.
Alle zorgverzekeraars eisen ook de vermelding van een prestatiecode op jouw factuur. Dit is code 24504 (=overige psychosociale therapie). Deze code is te gebruiken, omdat bij RTNederland de PSBK als onderdeel van het curriculum Traumaverwerking d.m.v. PLT is verwerkt en separaat wordt gedoceerd bij de opleiding SHO-opleiding PSBK. Deze code is ook terug te vinden op de site van Vektis.