De 3-jarige Postinitiële HBO-Opleiding traumaverwerking d.m.v. PLT

Gedurende de driejarige RTN-opleiding worden studenten opgeleid tot specialist traumaverwerking door middel van PLT volgens de PLATO-eindtermen. Zij voldoen daarmee aan de eisen van de zorgverzekeraars.

De studenten,

 • stellen zelf hun portfolio samen en worden aan de hand van de door hen gestelde leerdoelen intensief begeleid door een eigen mentor.
 • ervaren de kracht van het therapeutisch proces door het aangaan van herbelevingssessies in de leertherapie en werken hierbij aan eigen onverwerkte ervaringen en traumatiek, waardoor ze in staat zijn vakbekwame specialisten traumaverwerking d.m.v. PLT te worden.

Het curriculum van de RTN- opleiding
Opbouw, indeling en duur van de opleiding:
De opleiding is modulair van opzet.
Elke module omvat vier, zes of acht lesdagen.

Eén keer in de twee weken vinden de lessen plaats op vrijdag en zaterdag.
De totale opleiding duurt 120 lesdagen.

De opleiding omvat drie fasen, te weten:

1. Kennismakingsfase Duur:   3 maanden
2. Specialisatiefase Duur: 25 maanden
3. Verdiepings- en Afstudeerfase Duur:   8 maanden

Ad. 1 Kennismakingsfase

In de kennismakingsfase maakt de student kennis met:

 • de ontstaansgeschiedenis van het vak traumaverwerking d.m.v. PLT,
 • de doelstelling en werkwijze van deze therapievorm.
 • de attitude van de therapeut op MELS-niveau.
 • ethiek en recht betrekking hebbend op de specifieke beroepshouding van de traumatherapeut.

De kennismakingsfase wordt afgesloten met een individueel mentorgesprek.

Mentorgesprekken:
Gedurende de gehele opleiding vindt minimaal drie keer per jaar een mentorgesprek plaats waarbij de voortgang in ontwikkeling en vakbekwaamheid van de student nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het portfolio van de student met daarin alle beoordelingsformulieren, verslagen en werkstukken.

Ad. 2 Specialisatiefase

In de specialisatiefase wordt de student onderwezen in het Holografisch model en zijn submodellen.
Gedurende de lesdagen wordt de theorie aan de praktijk getoetst door middel van praktische opdrachten en geven de docenten demosessies.

Leertherapie en supervisie:
In deze fase worden leertherapie- en supervisiebijeenkomsten opgestart.

Gedurende de gehele opleiding ondergaat elke student tenminste 15 PLT sessies bij een door de opleidingsinstelling goed bevonden traumatherapeut (leertherapeut), die tevens lid dient te zijn van de beroepsvereniging van reïncarnatietherapeuten. (N.V.R.T.)

De student maakt een verslag van de ondergane sessies ter voorbereiding van het mentorgesprek.

In het totaal vinden er minimaal 7 supervisie bijeenkomsten plaats in de praktijkruimte van reeds ervaren traumatherapeuten (supervisor), die lid zijn van de N.V.R.T.

Deze sessies worden besproken en beoordeeld door de supervisor en de resultaten worden vastgelegd in een supervisie- en beoordelingsformulier.

Studiegroepbijeenkomsten:
In de specialisatiefase stellen de studenten zelf studiegroepen samen die dienen te bestaan uit tenminste drie studenten. De studenten oefenen thuis de modellen en komen vijfentwintig maal per studiejaar bij elkaar.

Overgangsgesprek:
Als afsluiting van elk studiejaar vindt er een overgangsgesprek plaats tussen student en mentor.

Ad 3. Verdiepings- en afstudeerfase

De verdiepings- en afstudeerfase begint met de module thematisch werken en omvat vier aaneengesloten dagen, al dan niet intern, waarin de student een eigen cliënt begeleidt in drie volledige sessies, onder toezicht van een docent.

Deze sessies worden beoordeeld en de resultaten worden besproken in de mentorgesprekken na afronding van deze dagen.

Verdiepingsfase:

Er vindt een verdieping plaats met betrekking tot verbroken verbindingen van de levensdomeinen en er wordt specifieke aandacht besteed aan het werken met kinderen vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid.

Afstudeerfase:

De studenten beginnen met het opstarten van een eigen praktijk en het werken met eigen cliënten, dit als voorbereiding op het praktijkexamen.

Deze fase wordt afgesloten met een praktijkexamen, waarin de student:

1. Een caseverslag ter beoordeling aanbiedt, naar aanleiding van zes sessies met een eigen cliënt.
2. Een volledige sessie begeleidt en afrondt met diezelfde cliënt.

Voorwaarden deelname aan praktijkexamen:

Deelname aan het praktijkexamen is mogelijk indien:

 • de student minder dan 10 % van de contacturen heeft verzuimd.
 • de supervisiesessies als voldoende beoordeeld zijn.
 • blijkt aan de hand van de leertherapieverslagen dat de student. mentaal, emotioneel stabiel en vakbekwaam geacht is.
 • het caseverslag ter voorbereiding op het praktijkexamen op tijd en op de juiste wijze is ingeleverd.

Diploma’s:
Alle studenten die met goed gevolg de Registeropleiding Traumaverwerking d.m.v. PLT hebben afgerond, ontvangen naast het diploma van het Opleidingsinstituut RTNederland ook een door de SPHBO verstrekt diploma. Ze worden opgenomen in het Landelijke Register van Deelnemers (abituriëntenregister) van het CPION.

Studiebelasting
De driejarige opleiding traumaverwerking d.m.v. PLT omvat in het totaal 120 lesdagen die steeds om de veertien dagen plaatsvinden op: vrijdag en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.

De totale studiebelasting (3 jaar) omvat:

Contacturen : 729 klokuren.

Zelfstudie : 1656 klokuren. (85 ECT)

Na het behalen van het diploma kunnen de afgestudeerde RTN-therapeuten:

 • binnen de gezondheidszorg en/of hulpverlening hun specialisatie inzetten voor traumaverwerking op mentaal-emotioneel-lichamelijk-spiritueel niveau. (MELS)
 • een eigen beroepsgebonden praktijk opstarten.
 • zich bekwamen tot supervisor of docent aan de RTN-opleiding door het doorlopen van het Masterclass traject.
 • leertherapeut worden voor studenten aan de RTN-opleiding.

Toelatingseisen driejarige opleiding traumaverwerking d.m.v. PLT

 • in het bezit zijn van een diploma van een Bachelor opleiding.
 • indien aan bovenstaande eis niet is voldaan, wordt via een assessment het niveau van de toekomstige student vastgesteld.
 • interesse hebben in het werken als traumatherapeut binnen de gezondheidszorg en/of in een eigen praktijk.
 • beschikken over voldoende levenservaring
 • bereid zijn de eigen problemen met behulp van PLT door te werken om een competente, mentaal – emotioneel stabiele traumatherapeut te worden.
 • in staat zijn zich open te stellen voor zowel zichzelf als de medestudenten voor alle uiteenlopende (pre-) persoonlijke ervaringen

Kosten

De kosten van de RTN-opleiding bedragen € 2.900,- per studiejaar.
Dit is incl. 40 contactdagen op het opleidingsinstituut, supervisie en mentorgesprekken en de syllabus. Excl. leertherapie en studieboeken.

AANMELDEN »